רשימת קרנות הנאמנות

שם הקרן

מספר ני"ע

פרופיל חשיפה*

סיווג הקרן כותרת על

סיווג הקרן כותרת ראשית

סיווג הקרן כותרת משנית

דמי ניהול

אלפי בנדק 10/90(1A)

5125216

1A

אג"ח בארץ – כללי

אג"ח כללי בארץ – עד 10% מניות

אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה

0.76%

אלפי בנדק 20/80(2C)

5121363

2C

אג"ח בארץ – כללי

אג"ח כללי בארץ – עד 20% מניות

 

0.79%

אלפי בנדק 30/70(2B)

5125208

2B

אג"ח בארץ – כללי

אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות

 

0.79%

אלפי בנדק (4B) מניות ישראל

5127188

4B

מניות בארץ

מניות לפי שווי שוק

מניות All Cap

1.69%

אלפי בנדק (4D) מניות חו"ל

5132436

4D

מניות בחו"ל

מניות כללי בחו"ל

מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח

1.69%

אלפי בנדק 15/85(2D)

5106406

2D

אג"ח בארץ – כללי

אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות

 

0.80%

אלפי בנדק (1A) אג"ח מדורג גבוה + 10%

5124680

1A

אג"ח בארץ – כללי

אג"ח כללי בארץ – עד 10% מניות

אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/או מדינה) – עד 10% מניות

0.40%

אלפי בנדק (0A)(!)י All Bond כללי

5125828

0A

אג"ח בארץ – כללי

אג"ח כללי בארץ – ללא מניות

אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה

0.50%

אלפי בנדק 25/75(2A)

5130497

2A

אג"ח בארץ – כללי

אג"ח כללי בארץ- עד 25% מניות

 

0.59%

אלפי בנדק (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

5132428

2B

אג"ח בארץ – כללי

אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות

 

0.69%

 

 

פרופיל חשיפה*

חשיפה למניותחשיפה למט"חשיעור חשיפה מירבי
000%
1Aעד 10%
2Bעד 30%
3Cעד 50%
4Dעד 120%
5Eעד 200%
6Fמעל 200%

מנהל הקרן : הראל קרנות נאמנות בע"מ
מנהל ההשקעות החיצוני : אלפי בנדק ניהול תיקי השקעות בע"מ

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן. הרכישה תיעשה רק על פי התשקיפים שבתוקף והדיווחים המידיים. המידע הנ"ל אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים של כל משקיע. הפרסום אינו מהווה תיאור ממצה של כל הוראות המיסוי.
כתוצאה משינוי בהוראות הדין, החל מיום 01.07.2021 חל שינוי בכותרות המאפיינות בהן סווגו הקרנות.
אין לראות בדף זה יעוץ או הצעה לרכישת יחידות בקרן נאמנות.
רכישת יחידות בקרן נאמנות תעשה על פי תשקיף בלבד. מתן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו או בצרכיו של כל אדם.
אין באמור לעיל התחייבות מצד מנהל הקרן או מנהל ההשקעות בקרן להשגת תשואה כלשהי.
"הכללת הסימן (!) בשם הקרן:"
מובהר בזה, שסימן קריאה בשם הקרן מציין, כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) או מחשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל (כהגדרתן להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן: "חשיפה לבנקים וברוקרים בקבוצה השניה"), בנסיבות או בשיעורים הבאים:
כאשר על פי מדיניות ההשקעות של הקרן, הקרן עשויה להיות חשופה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה או לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל- השיעור הכולל של חשיפה לאג"ח שאינן בדרוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל וחשיפה לבנקים וברוקרים בקבוצה השניה עשוי לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן;

בקרן סוג 3 לצורך עמלת הפצה:

שיעור החשיפה לבנק או ברוקר בקבוצה השניה מסוים עשוי לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים בקבוצה השניה עשוי לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);

בקרן סוג 1 או סוג 4 לצורך עמלת הפצה:

שיעור החשיפה לבנקים  או לברוקרים  בקבוצה השניה עשוי לעלות על 10% משווי נכסי הקרן  (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);

לענין זה:

"קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה" – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי.

"אג"ח שאינן בדירוג השקעה" – אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB- (BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB- (BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.
"אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל"- אגרות חוב, למעט אגרות חוב בדירוג AAil (דהיינו לא כולל AAil מינוס או דירוג מקביל לו) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו, שהונפקו על ידי חברה נטולת זיקה לישראל (כהגדרתה להלן).
"חברה נטולת זיקה לישראל"- חברה שמתקיימים לגביה כל אלה: אגרות חוב שלה רשומות למסחר בישראל; מקום התאגדותה הוא מחוץ לישראל; מניותיה לא הוצעו לציבור בישראל; ניהול עסקיה מתקיים מחוץ לישראל. לענין זה יראו חברה שהמנהל הכללי שלה או יו"ר פעיל שלה (יו"ר דירקטוריון המועסק בתפקידו בשיעור העולה על 50% משרה) הוא תושב ישראל, ומרבית חברי הדירקטוריון שלה הם תושבי ישראל, כחברה שניהול עסקיה בישראל; ובלבד שאם אגרות חוב של החברה האמורה היו רשומה למסחר בבורסה בישראל ביום 6.11.21 היא תחשב כ"חברה נטולת זיקה לישראל" רק החל מיום 7.11.24.