רשימת קרנות הנאמנות

שם הקרןמספר ני"עפרופיל חשיפה*סיווג הקרן
אלפי בנדק 10/90(1A)51252161Aאג"ח בארץ – כללי – אג"ח כללי בארץ – עד 10% מניות
אלפי בנדק 20/80(2C)51213632Cאג"ח בארץ – כללי – אג"ח כללי בארץ – עד 20% מניות
אלפי בנדק 30/70(2B)51252082Bאג"ח בארץ – כללי – אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות
אלפי בנדק (4B) מניות ישראל51271884Bמניות בארץ – מניות כללי

פרופיל חשיפה*

חשיפה למניותחשיפה למט"חשיעור חשיפה מירבי
000%
1Aעד 10%
2Bעד 30%
3Cעד 50%
4Dעד 120%
5Eעד 200%
6Fמעל 200%

מנהל הקרן : אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ
מנהל ההשקעות החיצוני : אלפי בנדק ניהול תיקי השקעות בע"מ

(!) – סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה (כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי), או מהפקדת פקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עולה על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עולה על 20% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עולה על 10% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות). על אף האמור, מנהל הקרן יצור חשיפה לסיכון אשראי כאמור של בנקים הנמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" –  אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו.
אין לראות בדף זה יעוץ או הצעה לרכישת יחידות בקרן נאמנות.
רכישת יחידות בקרן נאמנות תעשה על פי תשקיף בלבד. מתן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו או בצרכיו של כל אדם.
אין באמור לעיל התחייבות מצד מנהל הקרן או מנהל ההשקעות בקרן להשגת תשואה כלשהי.
אין בתשואות העבר להבטיח תשואה דומה בעתיד.
קנייה און ליין